Η "ΔΟΛ DIGITAL" που δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και του Διαδικτύου, παρέχει στους συνδρομητές της δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο και χρήσης του συνόλου των υπηρεσιών που εκάστοτε προσφέρονται μέσω του Internet.

1. Παρεχόμενη υπηρεσία XAA on-line/real time: με το παρόν η "ΔΟΛ DIGITAL" σε συνεργασία με το "in.gr" προσφέρει στο συνδρομητή τη δυνατότητα κτήσεως πληροφοριών σχετικών με την κίνηση της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε πραγματικό χρόνο, μέσω του διαδικτύου (Ίντερνετ). Ως πληροφορία που αποκτάται σε πραγματικό χρόνο θεωρείται κάθε πληροφορία που διατίθεται και μεταδίδεται από το Χ.Α.Α. σχετική με τις τιμές των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. τίτλων και τις έπ' αυτών χρηματιστηριακές συναλλαγές και από τη μετάδοση της οποίας δεν έχουν παρέλθει περισσότερα από 15' λεπτά.

Η υπηρεσία θα παρέχεται στο συνδρομητή κατά τις ώρες και ημέρες που συνεδριάζει το ΧΑΑ με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος και πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όπως ο όρος "Ανωτέρα Βία" ορίζεται, σύμφωνα με το ισχύον Ελληνικό Δίκαιο.

2. Αρχική διάρκεια συνδρομής - Ανανέωση: Η πρόσβαση στην ανωτέρω υπηρεσία προσφέρεται από τη "ΔΟΛ DIGITAL" για ελάχιστο χρονικό διάστημα τριών μηνών, που αρχίζει από την ημερομηνία που ο συνδρομητής συνδέεται με αυτή και λήγει με την πάροδο του συμβατικού χρόνου.

Α) Πληρωμή με πιστωτική κάρτα: Η σύμβαση μετατρέπεται αυτόματα σε αορίστου χρόνου εφόσον ο συνδρομητής δεν εκδηλώσει αντίθετη βούληση με το να ειδοποιήσει εγγράφως την "ΔΟΛ DIGITAL" ή με την αποστολή fax ή e-mail το αργότερο 5 ημέρες πριν τη λήξη της αρχικής διάρκειας της συνδρομής του. Σε περίπτωση που η σύμβαση μετατραπεί σύμφωνα με τα ανωτέρω σε αορίστου χρόνου, ο συνδρομητής μπορεί να την καταγγείλει οποτεδήποτε, ειδοποιώντας εγγράφως τη "ΔΟΛ DIGITAL" ή με την αποστολή fax. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας θα επέλθουν μετά το κλείσιμο του τρέχοντος συνδρομητικού μήνα. Η διάρκεια της συνδρομής είναι πάντα σε ακέραια πολλαπλάσια του μήνα.

Β) Πληρωμή τοις μετρητοίς Η συνδρομή ανανεώνεται μόνο κατόπιν εγγράφου συμφωνίας των συμβαλλομένων και για χρονικό διάστημα ίσο με την αρχική διάρκεια που συμφωνείται με το παρόν. Σε περίπτωση ανανέωσης της συνδρομής ισχύουν όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνητικού.

3. Καταγγελία από το συνδρομητή: Δυνατότητα διακοπής της συνδρομής από το συνδρομητή αζημίως με καταγγελία της συμβάσεως δεν παρέχεται σε αυτόν πριν τη λήξη της αρχικής διάρκειας της συνδρομής, παρά μόνο σε περίπτωση: α) μονομερούς από τη "ΔΟΛ DIGITAL" τροποποιήσεως των όρων του παρόντος- οικονομικών όρων - χρεώσεων. β) που αποδεδειγμένα υπάρχει αδυναμία προσφοράς της υπηρεσίας στον συνδρομητή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 ημερών και η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της "ΔΟΛ DIGITAL". Για την τελευταία αυτή περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα επιλογής στο συνδρομητή είτε δωρεάν σύνδεσης για όσο χρονικό διάστημα εμποδίστηκε ο τελευταίος από την πρόσβαση στην υπηρεσία είτε να επαναπιστωθεί το απομένον ποσό μέχρι τη λήξη της συνδρομής, στην πιστωτική κάρτα του συνδρομητή, ή να του επιστραφεί ατόκως το υπόλοιπο του καταβληθέντος ποσού της συνδρομής σε περίπτωση πληρωμής τοις μετρητοίς με αντικαταβολή.

4. Καταγγελία από τη "ΔΟΛ DIGITAL": Η "ΔΟΛ DIGITAL" διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με το συνδρομητή σε περίπτωση που ο τελευταίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του όπως αυτές προκύπτουν κατωτέρω αναφορικά με την εξόφληση των τιμολογίων για τη χρήση της υπηρεσίας που του προσφέρεται ή εφόσον παραβαίνει τους όρους που έχει αποδεχθεί με το παρόν και δια μέσω των ηλεκτρονικών φορμών στις ιστοσελίδες του "in.gr". Η διακοπή της σύνδεσης επέρχεται 3 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση προς το συνδρομητή. Η λήξη της σύμβασης συνεπάγεται και την εκκαθάριση των οικονομικών υποχρεώσεων.

5. Οικονομικοί όροι: Η χρέωση για την υπηρεσία ΧΑΑ on-line/real timeανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 15, 50 και 80 ευρώ (ανάλογα το πακέτο), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ (19%). Α) Πληρωμή με πιστωτική κάρτα: H χρέωση καταβάλλεται με πληρωμή μέσω της πιστωτικής κάρτας σε άτοκες μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να εισπραχθεί κάποια από τις δόσεις της αξίας της συνδρομής, η "ΔΟΛ DIGITAL" δικαιούται να διακόψει τη σύνδεση με την υπηρεσία χωρίς προειδοποίηση εφόσον δεν υπάρχει κάποιας μορφής διακανονισμός ή συνεννόηση. Για την επανασύνδεση με την υπηρεσία απαιτείται η πλήρης εξόφληση κάθε ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τη "ΔΟΛ DIGITAL". Σε περίπτωση που η σύμβαση του συνδρομητή μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, η αξία της συνδρομής θα εισπράττεται μηνιαία μέσω της πιστωτικής κάρτας του συνδρομητή. Β) Πληρωμή τοις μετρητοίς: Η χρέωση καταβάλλεται τοις μετρητοίς με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ή με καταβολή στο ταμείο της εταιρίας μας ή με αντικαταβολή κατά την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά για ολόκληρη τη διάρκεια της αρχικής συνδρομής .

 

6. Περιορισμός της ευθύνης:

 

1. Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται με ευθύνη του συνδρομητή. Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας προσφέρονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πρόταση προς πώληση, αγορά, ή διακράτηση μετοχών, ή παρακίνηση για οποιαδήποτε άλλη επενδυτική απόφαση.
2. Η "ΔΟΛ DIGITAL" τροφοδοτεί την υπηρεσία με πληροφορίες από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Εντούτοις, η "ΔΟΛ DIGITAL" δεν παρέχει καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση για την ακρίβεια των πληροφοριών που προσφέρονται. Ούτε η "ΔΟΛ DIGITAL" ούτε και οποιαδήποτε άλλη τράπεζα πληροφοριών με την οποία συνεργάζεται η "ΔΟΛ DIGITAL" εγγυάται ότι η υπηρεσία θα παρέχεται αδιάλειπτα και χωρίς λάθη.
3. Ρητά συμφωνείται ότι η "ΔΟΛ DIGITAL" δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που πιθανόν να προκύψουν στον προσωπικό υπολογιστή του συνδρομητή εξ αιτίας της χρήσης της υπηρεσίας. Η εγκατάσταση του λογισμικού που απαιτείται για την υπηρεσία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του συνδρομητή.

4. Μολονότι η "ΔΟΛ DIGITAL" θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στην υπηρεσία από το συνδρομητή, η "ΔΟΛ DIGITAL" δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για αδυναμία πρόσβασης στην υπηρεσία μέσω του διαδικτύου ούτε είναι δυνατό να εγγυηθεί, ούτε να υποσχεθεί για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ, ή άλλων τρίτων δικτύων.


7. Διαχείριση στοιχείων: Η "ΔΟΛ DIGITAL" δικαιούται να διατηρεί και χρησιμοποιεί διαχειριστικά και στατιστικά στοιχεία για την κίνηση των συνδρομητών της. Η χρήση όμως και διαχείριση των στοιχείων αυτών θα γίνεται αποκλειστικά στο μέτρο που είναι τυχόν αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος και την προστασία του Δικτύου και της παρεχόμενης υπηρεσίας.

8. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του συνδρομητή: Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και συνομολογούν αμοιβαία χωρίς επιφύλαξη, ότι όλες οι πληροφορίες που αφορούν στους όρους του παρόντος και έρχονται σε γνώση τους χαρακτηρίζονται ανεκκλήτως εμπιστευτικές και ρητά δεσμεύονται να μην τις γνωστοποιήσουν σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ούτε να τις χρησιμοποιήσουν για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιέχονται στο παρόν. Η "ΔΟΛ DIGITAL", ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή χρήση των στοιχείων αυτών. Η "ΔΟΛ DIGITAL" με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που ο συνδρομητής της εμπιστεύεται. Εξαιρετικά μπορεί η "ΔΟΛ DIGITAL" να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του συνδρομητή, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, όταν τούτο επιβάλλεται από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή, αφού όμως προηγουμένως -και σε κάθε περίπτωση- ενημερώσει σχετικά το συνδρομητή.

9. Υποχρεώσεις του συνδρομητή: Ο συνδρομητής υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί καταχρηστικά την υπηρεσία ή με τρόπο ο οποίος είναι παράνομος, ούτε να συνδράμει ή να επιτρέπει σε τρίτους να προβούν στις ενέργειες αυτές. Ως παράνομη ή καταχρηστική μεταξύ άλλων θεωρείται κάθε δραστηριότητα που συνιστά παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, κανονισμού, άδειας ή εγκυκλίου.

Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω υποχρεώσεως του συνδρομητή, η "ΔΟΛ DIGITAL" μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να διακόψει την πρόσβαση στην υπηρεσία, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (καταγγελία από τη "ΔΟΛ DIGITAL"), χωρίς να υπέχει καμιά περαιτέρω υποχρέωση απέναντι στο συνδρομητή.

10. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης, του τιμοκαταλόγου κλπ: Η "ΔΟΛ DIGITAL" διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων της παρούσας, όπως επίσης και τις ισχύουσες τιμές του επισήμου τιμοκαταλόγου της, σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος (π.χ. άνοδος του πληθωρισμού) και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (ΑΚ 288, 388), τηρώντας τις προϋποθέσεις που τυχόν τίθενται από ειδικούς νόμους και κανονισμούς. Κάθε τροποποίηση θα γίνεται εγγράφως, θα ανακοινώνεται στο συνδρομητή, θα ισχύει μετά την πάροδο 20 ημερών από της δημοσιεύσεώς της και θα παρέχεται στο συνδρομητή το δικαίωμα αποδοχής εντός ευλόγου προθεσμίας των νέων όρων ή μη και στην τελευταία περίπτωση ο συνδρομητής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβασή του, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

11. Τροποποίηση - βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας: Η Εταιρία μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο και χωρίς προειδοποίηση να επιφέρει τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στις παρεχόμενες από την υπηρεσία XAA on-line/real time πληροφορίες. Ο συνδρομητής συμφωνεί ότι η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρίας θα θεωρείται ως αποδοχή των τροποποιήσεών της.

12. Έναρξη ισχύος: Η έναρξη ισχύος του παρόντος δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 3 ημερών από την υπογραφή του. Σε περίπτωση παραβάσεως του όρου τούτου, με υπαιτιότητα της "ΔΟΛ DIGITAL" ισχύουν αντίστοιχα όσα αναφέρονται στο άρθρο σχετικά με την καταγγελία από το συνδρομητή, δηλαδή :
α) ο συνδρομητής θα δύναται να αποδεχθεί την παροχή παρά την καθυστέρηση οπότε στην περίπτωση αυτή η "ΔΟΛ DIGITAL" υποχρεούται να παρέχει στον χρήστη δωρεάν την υπηρεσία, για χρονικό διάστημα ίσο με τον αριθμό των ημερών της καθυστέρησης ή
β) ο συνδρομητής θα δύναται να καταγγείλει άμεσα και αζημίως για τον ίδιο την σύμβαση.


13. Ακυρότητα: Εάν κάποιο από τα τμήματα της παρούσας Συμβάσεως κηρυχθεί για οποιονδήποτε λόγο άκυρο, αυτή η απόφαση δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπολοίπων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που παραμένουν έγκυρα ως εάν η παρούσα Σύμβαση είχε συναφθεί χωρίς το άκυρο τμήμα.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία: Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις νομοθετικές διατάξεις της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Διατάξεις Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ των μερών και αφορά την παρούσα σύμβαση, αρμόδιο κατά τόπο Δικαστήριο θεωρείται το καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της "ΔΟΛ DIGITAL".

15. Λοιποί όροι: Ενδεχόμενη μη ενάσκηση από οποιοδήποτε μέρος ή παράλειψη να απαιτήσει την εκπλήρωση κάποιου από τους όρους της παρούσας Σύμβασης δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα ούτε εμποδίζει την ακόλουθη εκτέλεση του όρου αυτού. Τα μέρη δηλώνουν ότι η σύμβαση είναι απόλυτα δεσμευτική ως προς όλους τους όρους της και ότι τα δικαιώματα που πηγάζουν από αυτή μπορούν να ασκηθούν μόνο σύμφωνα και κατά το μέτρο που ορίζεται στη σύμβαση. Κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει ή να υπεισέλθει στη θέση κάποιου από τα συμβαλλόμενα μέρη για τους σκοπούς του παρόντος.